Pagina principala Comuna Gugesti Institutii locale Monitorul Oficial Local Harta Contact
 

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Persoane de contact:  Albu Silvia

                                Tiganus Nicoleta

Telefon: 0237250046, 0753096051

Atribuţii:

 • efectuează anchete sociale cu privire la: modul de întreţinere, creştere şi educare a copiilor care urmează a fi încredinţaţi unuia dintre părinţi în caz de zdivorţ; situaţia materială a unor condamnaţi care solicită amânarea sau întreruperea executării pedepsei din motive familiale; persoanele care urmează a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicină Legală, în vederea punerii sub interdicţie, şi în alte cazuri;
 • întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii, cu docuzmentaţiile şi avizele necesare pentru instituirea tutelei şi curatelei; stabilirea numelui şi prenumelui copilului părăsit;
 • verifică şi descarcă de gestiune tutorii;
 • întocmeşte lucrări şi propuneri de măsuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsă, precum şi a persoanelor capabile, aflate în neputinţa de a-şi apăra singure interesele;
 • institue tutela pentru minorii rămaşi fără ocrotire părintească şi pentru persoanele puse sub interdicţie judecătorească;
 • întocmeşte referate pentru proiecte de dispoziţii pentru stabilirea numelui şi prenumele copilului abandonat;
 • în aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 - actualizată - privind venitul minim garantat şi a prevederilor Hotărârii nr. 1010 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:
  • înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal;
  • întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social în termen legal;
  • stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţilor ajutorului social;
  • urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor cei revin;
  • modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi ăncetează plata ajutorului social, conform Hotărârii Consiliului Local, de aplicare a legislaţiei în domeniu;
  • efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social;
  • înregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă;
  • transmite în termen legal la Direcţia de Dialog, Familie şi Solidaritate Socială situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001;
  • întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale.
 • în aplicarea O.G. nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice: asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • în aplicarea prevederilor Legii nr. 61/1993 -actualizată-  privind alocaţia de stat pentru copii:
  • primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii preşcolari precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;
  • întocmeşte şi înaintează D.D.F.S.S. Vrancea borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;
  • primeşte cererile şi propune D.D.F.S.S. pe bază de anchetă socială schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă;
 • în aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat:
  • ţine evidenţa cererilor de acordare a alocaţiilor de nou născuţi;
  • propune Primarului pe bază de referate de specialitate acordarea prin dispoziţie a alocaţiei de nou născuţi;
  • întocmeşte statul de plată lunar pentru acordarea alocaţiei de nou născut  în baza dispoziţiilor primarului;
  • întocmeşte lunar Borderoul centralizator al alocaţiilor de nou născuţi şi îl transmite Direcţiei de Dialog, Familiei şi Solidarităţii Sociale Vrancea;
  • eliberează adeverinţe privind acordarea, după caz, neacordarea (negaţii) de alocaţii de nou născuţi;
 •  în aplicarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor: asigură soluţionarea în termenul legal a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ai administraţiei publice centrale sau locale şi alte organe.
 
 a
Copyright © 2011 Primăria Comunei Gugești. Design realizat de SOBIS Solutions.