Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Agricol

COMPARTIMENTUL AGRICOL

Atribuţii:

 • analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului prezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar şi înaintarea lor spre validare Prefecturii;
 • eliberează titluriz de proprietate emise în baza legilor fondului funciar;
 • completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti, prin dispoziţiile Primarului şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilozr fondului funciar;
 • participă la expertize tehnice ale judecătoriei atunci când există solicitare;
 • întocmeşte procese-verbale de punere în posesie;
 • eliberează adeverinţe care atestă dreptulul de proprietate a terenurilor;
 • identifică, măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri;
 • întocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribue teren conform legilor fondului funciar, înaintează comisiei judeţene contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
 • în urma validării de către Instituţia Prefectului, participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească terenuri;
 • răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor;
 • înaintează Direcţiei Judeţene de Statistică rapoartele statistice în materie;
 • completează şi ţine la zi datele din registrul agricol;
 • efectuază sondaje la gospodăriile populaţiei privind sinceritatea datelor declarate de capul gospodăriei;
 • eliberează certificate de producător agricol şi biletele de proprietate a animalelor;
 • eliberează adeverinţele de teren pentru şomaj si burse sociale ;
 • eliberează adeverinte din registru agricol;
 • întocmeste centralizatoare referitoare la numarul gospodariilor populaţiei,terenurilor din proprietate pe categorii de folosinta,suprafeţele cultivate şi productia obţinuta,efectivele de animale (din speciile:bovine,porcine,ovine ,cabaline) şi familiile de albine,mijloace de transport si masini agricole;
 • asigură ţinerea la zi a planurilor topo-geo, cu inventarierea, cadastrarea tehnico-imobiliară şi a planurilor de reţele în comună;
 • participă la acţiunea de delimitarea a teritoriului administrativ al comunei şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 • constitue şi actualizează permanent evidenţa clădirilor şi terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat, întocmind dosare cu ecestea pe sate cu documentaţii de carte funciară, solicitând în acest scop fonduri pentru întocmirea acestora de către persoane fizice autorizate;
 • delimetează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al localităţii;
 • informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
 • aduce la indeplinire prevederile legilor speciale în domeniul agriculturii (declararea viilor, sprijinul producătorilor agricoli, etc.);
 • participă la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigură detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;
 • colaborează la elaborarea proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri specifice compartimentului;
 • întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului;
Sari la conținut