Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lista categoriilor de documente emise și/sau gestionate care se excepteaza de la liberul acces la informatii de interes public

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.17 / 22 aprilie 2010Lista cuprinzand documentele emise si /sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului comunei gugesti care se excepteaza de la liberal acces la informatiile de interes public

Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile consiliului local si dispozitiile primarului.
Deliberarile consiliului local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca aceste sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii.
Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei cum ar acte si certificate de nastere, casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul comunei.
Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum si documentele care au stat la baza emiterii acestora.
Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativa, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civila, inregistrare tardiva a nasterii, moarte prezumata.
Prelucrari de date cu caracter personal, fara consimtamantul persoanei vizate.
Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor
Certificatele de urbanism
Autorizatiile de construire
Cererile, petitiile precum si reclamatiile si sesizarile adresate primariei comunei Gugesti si Consiliului Local, fara acordul semnatarilor.
Informatii cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligatii ale platitorilor, care tin de pastrarea secretului fiscal.
Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential.
Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile nr. 481/2004 precum sidocumentele comitetului pentru situatii de urgenta, intocmite in baza actelor normative in vigoare.
Documentele cu caracter militar care se intocmesc in baza H.G. nr. 25/ 1996
Documentele care se intocmesc in baza Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestari servicii in interes public.
Planul de protectie civila al comunei Gugesti .
Contractele civile, contractele administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate.
Rapoartele de audit intern si procesele verbale de control.
Documentele care privesc persoane fizice, aflate in dosarele Biroului juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instantelor judecatoresti ori care au facut obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabile de catre acestea.
Documente care privesc persoane fizice, aflate in arhiva proprie.
Informatii privind datele personale ale salariatilor din aparatul propriu al Consiliului Local, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel.
Alte documente cu caracter personal sau prelucrari de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Sari la conținut